Tiráž

ODPOVĚDNÝ ZA OBSAH

ZS Zylinderbau & Service GmbH
Bruchweg 15
46509 Xanten-Birten
Německo

Fon: +49 (0) 2801 71650-0
Fax: +49 (0) 2801 90740
info[at]zs-zylinder.de

Společnost sídlí v Xantenu
Okresní soud Kleve
HRB číslo 7035

CEO:
Lutz Mohrmann,
Michael Mohrmann

Identifikační číslo daně z obratu podle § 27a zákona o dani z obratu (UStG): DE 812721996

Za obsah odpovídá § 55 Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag (RStV):
Lutz Mohrmann

NÁVRH A PROGRAMOVÁNÍ

KRAUSE & SCHWARZ GmbH
Mediální agentura

Ochrana údajů

1. Kontaktní údaje

Toto prohlášení o ochraně údajů se vztahuje na zpracování dat společností ZSylinder construction & service GmbH, Bruchweg 15, 46509 Xanten-Birten / Německo.

E-mail: info[at]zs-zylinder.de
Telefon: +49 (0) 2801 71650-0

2. Shromažďování a uchovávání osobních údajů a druh a účel jejich použití

a) Když navštívíte naši webovou stránku www.zs-ylinder.de

prohlížeč používaný ve vašem zařízení automaticky odešle informace na server na našem webu. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. Log souboru. Následující informace jsou zaznamenány bez vašeho zásahu a uloženy, dokud nejsou automaticky odstraněny:

 • IP adresa žádajícího počítače
 • Datum a čas přístupu
 • Název a URL získaného souboru
 • Webové stránky, ze kterých se provádí přístup (adresa URL referrera)
 • Používá se prohlížeč a případně operační systém vašeho počítače a jméno vašeho poskytovatele přístupu.

Vaše data shromažďujeme, zpracováváme a používáme v rámci zákonných ustanovení pouze pro tyto účely:

 • Zajištění plynulého připojení k webu
 • Zajištění pohodlného používání našich webových stránek
 • Vyhodnocení bezpečnosti a stability systému
 • pro další administrativní účely.
 • Neprovádíme „profilování“ na základě vašich údajů.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů sběru dat. Získaná data za žádných okolností nepoužíváme pro účely vyvozování závěrů o vás osobně.

Při návštěvě našich webových stránek používáme také soubory cookie a analytické služby. Podrobnější vysvětlení najdete v oddílech 4 a 5 tohoto prohlášení o ochraně údajů.

b) Pomocí našeho kontaktního formuláře

nabízíme vám možnost nás kontaktovat s otázkami jakéhokoli druhu. Je nutné zadat platnou e-mailovou adresu, abychom věděli, od koho žádost pochází, a abychom na ni mohli odpovědět. Další informace lze poskytnout dobrovolně. Zpracování dat za účelem kontaktování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. GDPR na základě vašeho dobrovolně uděleného souhlasu. Osobní údaje shromážděné pro použití kontaktního formuláře budou po vyřízení vaší žádosti automaticky smazány.

3. Zveřejňování údajů

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám pro jiné účely, než jsou uvedeny níže. Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že

 • S tím jste výslovně souhlasili v souladu s čl. 6 odst. 1 doložky 1 GDPR
 • zveřejnění podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f GDPR je nezbytné pro uplatnění, uplatnění nebo obhajobu právních nároků a není důvod předpokládat, že máte převažující legitimní zájem na zpřístupnění vašich údajů
 • v případě, že k převodu podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. c GDPR existuje zákonná povinnost
 • to je právně přípustné a podle čl. b GDPR je vyžadováno pro zpracování smluvních vztahů s vámi.

4. Soubory cookie

Na našem webu používáme cookies. Jedná se o malé soubory, které váš prohlížeč automaticky vytvoří a které se při návštěvě našich webových stránek ukládají do vašeho koncového zařízení (počítač, notebook, tablet, smartphone atd.). Cookies nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení a neobsahují viry, trojské koně ani jiný malware.
Informace jsou uloženy v cookie, což má za následek spojení s konkrétním použitým zařízením. To však neznamená, že jsme si okamžitě vědomi vaší identity.
Použití tzv. Relačních cookies slouží na jedné straně k tomu, aby vám zpříjemnilo používání naší nabídky, např. uznat, že jste již navštívili jednotlivé stránky našeho webu. Soubory cookie jsou automaticky odstraněny po opuštění našeho webu.
Kromě toho také používáme dočasné soubory cookie k optimalizaci uživatelsky přívětivosti, které jsou uloženy na vašem zařízení po určitou dobu. Pokud znovu navštívíte naše stránky, abyste mohli využívat naše služby, automaticky se zjistí, že jste s námi již byli a jaké údaje a nastavení jste provedli, abyste je nemuseli zadávat znovu.
Na druhé straně používáme cookies, abychom statisticky zaznamenali používání našich webových stránek a vyhodnotili je za účelem optimalizace naší nabídky pro vás (viz oddíl 5). Tyto cookies nám umožňují automaticky rozpoznat, když znovu navštívíte naši stránku, že již máte byli s námi. Tyto soubory cookie se po definované době automaticky odstraní.
Údaje zpracovávané cookies jsou pro účely uvedené pro ochranu našich oprávněných zájmů a zájmů třetích osob v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f GDPR požadované.
Většina prohlížečů automaticky přijímá cookies. Prohlížeč však můžete nakonfigurovat tak, aby v počítači nebyly uloženy žádné soubory cookie nebo aby se před vytvořením nového souboru cookie vždy objevila zpráva. Úplná deaktivace cookies však může znamenat, že nemůžete používat všechny funkce našeho webu.

5. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

5.1. Popis a rozsah zpracování dat
Na našich webových stránkách je kontaktní formulář, který lze použít k elektronickému kontaktu. Pokud uživatel tuto možnost využije, budou data zadaná do vstupní masky přenesena a uložena. Jedná se o tyto údaje:

 • Vaše jméno
 • E-mailová adresa
 • Vaše zpráva

Po odeslání zprávy se uloží také následující data:

 • IP adresa uživatele
 • Datum a čas

Pro zpracování údajů je váš souhlas získán jako součást procesu odesílání a je uveden odkaz na toto prohlášení o ochraně údajů.

Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. V takovém případě budou osobní data uživatele přenesená pomocí e-mailu uložena.

V této souvislosti nejsou údaje předávány třetím stranám. Data budou použita pouze ke zpracování konverzace.

5.2. Právní základ pro zpracování údajů
Právní základ pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. GDPR. Právním základem pro zpracování údajů přenášených v průběhu zasílání e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavřít smlouvu, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

5.3. Účel zpracování dat
Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží pouze ke zpracování kontaktu. Pokud nás budete kontaktovat e-mailem, bude to také nezbytný legitimní zájem na zpracování údajů.

Další osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

5.4. Doba skladování
Data budou vymazána, jakmile již nebude nutné dosáhnout účelu, pro který byly shromážděny. U osobních údajů ze vstupní masky kontaktního formuláře a těch, které byly zaslány e-mailem, se jedná o případ, kdy byla příslušná konverzace s uživatelem ukončena. Konverzace je ukončena, pokud lze z okolností vyvodit, že daná záležitost byla konečně objasněna. Další osobní údaje shromážděné během procesu odeslání budou smazány nejpozději do sedmi dnů.

5.5. Opozice a možnosti odstranění
Uživatel má možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoli protestovat proti uložení svých osobních údajů. V takovém případě nemůže konverzace pokračovat. Zrušení lze provést kdykoli e-mailem nebo poštou odpovědnému orgánu (viz výše). V takovém případě budou všechna osobní data uložená v průběhu kontaktování smazána.

6. Práva subjektů údajů

Máte právo

 • požádat o informace o vašich osobních údajích zpracovaných námi v souladu s čl. 15 GDPR. Zejména můžete získat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategorií příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, o plánované době uchovávání, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo námitky, existenci Právo podat stížnost, požádat o původ vašich údajů, pokud nebyly shromážděny námi, a požádat o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování a v případě potřeby smysluplných informací o jeho údajích
 • podle čl. 16 GDPR okamžitě požádat o opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které jsme uložili
 • Podle čl. 17 GDPR požádat o vymazání vašich osobních údajů, které uchováváme, pokud není zpracování pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění zákonné povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků je nutné
  požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů v souladu s článkem 18 GDPR, za předpokladu, že je přesnost údajů zpochybněna,
 • zpracování je nezákonné, ale odmítnete jej vymazat a data již nepotřebujeme, ale potřebujete je pro uplatnění, výkon nebo obhajoby zákonných nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s článkem 212 GDPR
 • V souladu s článkem 20 GDPR přijímat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o převod na jinou odpovědnou osobu
 • zrušit váš souhlas, který nám byl kdykoli poskytnut v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR. V důsledku toho již v budoucnu nemůžeme na základě tohoto souhlasu dále zpracovávat údaje a
 • podat stížnost dozorčímu orgánu v souladu s článkem 77 GDPR. Zpravidla se můžete obrátit na dozorčí orgán svého obvyklého bydliště nebo práce nebo naší kanceláře.

7. Právo na protest

Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 litru GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 21 GDPR, pokud k tomu existují důvody vyplývají z vaší konkrétní situace nebo je námitka směřována proti přímé reklamě. V druhém případě máte obecné právo vznést námitku, kterou implementujeme, aniž bychom specifikovali konkrétní situaci.
Pokud si chcete uplatnit své právo na odstoupení nebo námitku, postačí e-mail na adresu info[at]zs-zylinder.de.

8. Zabezpečení dat

Používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich dat před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo před neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zlepšována v souladu s technologickým vývojem.

9. Aktuálnost a změna tohoto prohlášení o ochraně údajů

 Toto prohlášení o ochraně údajů je v současné době platné a bylo naposledy aktualizováno v dubnu 2018.

SITEMAP

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner